De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Erfbelasting Stamrecht BV

Testamenten

Testament

In ons dagelijks leven maken we voortdurend toekomstplannen. Daarom staan we niet vaak stil bij het feit dat de mens sterfelijk is. Toch is het goed u af te vragen wat er met uw vermogen gebeurt wanneer u overlijdt. Zeker wanneer u kinderen heeft en getrouwd bent of een partnerschap bij de gemeente heeft laten registeren. Maar ook voor mensen die getrouwd zijn en geen kinderen hebben of die ongetrouwd zijn, is het testament iets om bij stil te staan.

Gehuwd en kinderen
Vanaf 2003 is in de wet vastgelegd dat kinderen van ouders die met elkaar getrouwd zijn, hun kindsdeel niet meer kunnen opeisen! Dat is een heel goede regeling. Wat soms wordt vergeten, is dat er een heleboel andere problemen kunnen ontstaan bij het overlijden. Dat kunt u voorkomen met het opstellen van een testament.

Erfbelasting

Veel mensen beseffen bijvoorbeeld niet dat de langstlevende bij het overlijden van de partner direct met de belasting moet afrekenen. Heeft de langstlevende in die situatie wel genoeg geld op de bank om de successierechten te betalen, of zit al het vermogen ‘in het huis’? En hoeveel erfbelasting moeten de kinderen later betalen als de langstlevende overlijdt? Met een goed testament valt er heel wat belasting te besparen.

Koude kant
Een ander belangrijk punt is de vraag of de ‘koude kant’ ook recht heeft op de erfenis. Is er geen testament dan kan het schoonkind de helft van de erfenis opeisen. Dit kan in een testament uitgesloten worden met een zogenaamde uitsluitingsclausule.

Afwikkeling
Als in een erfenis één erfgenaam niet wil meewerken, ligt de hele afwikkeling ‘plat’. Om dat te voorkomen kunt u in een testament iemand (bijvoorbeeld één van de kinderen) tot ‘executeur’ benoemen, die de afwikkeling van de erfenis mag regelen.

Andere situaties
Zijn er geen kinderen, dan gaat de hele erfenis naar de ouders, broers en zussen van de langstlevende. De familie van de partner die het eerst is overleden krijgt niets! In een testament kunt u regelen dat de erfenis naar beide families gaat. Woont u samen zonder samenlevingscontract, dan is uw partner helemaal geen erfgenaam. U kunt via een testament uw partner toch laten meedelen in de erfenis.

Alleenstaand
Wanneer u geen partner en kinderen heeft, is er genoeg reden om eens na te denken wat er gebeurt wanneer u: – zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen; – komt te overlijden.

Volmacht

Wanneer u niets regelt voor de situatie dat u zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen, zullen uw familieleden of kennissen bij de Rechtbank een ‘bewind’ of ‘curatele’ moeten aanvragen. Iemand anders kan immers niet ‘zomaar’ handtekeningen voor u zetten. Dit kunt u voorkomen door een volmacht op te stellen, waarin u één of meer personen volmacht kunt geven. Graag bespreekt de notaris met u onder welke voorwaarden de gevolmachtigde mag handelen.

Testament
Wanneer iemand geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat kunnen er heel veel zijn. De vraag is of dat ook de mensen zijn aan wie u iets wilt nalaten. Daarnaast geldt dat alle erfgenamen het over alles eens moeten zijn. Dat levert nogal eens problemen op. Met een goed testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn, wie de erfenis (desnoods zonder instemming van de erfgenamen) mag afwikkelen. Daarnaast kan een goed testament veel belasting voor uw erfgenamen besparen.

Conclusie

Met het opstellen van een testament kunt u veel zaken zelf regelen die anders de wetgever voor u neemt. Derhalve is het van belang om hier eens goed over na te denken.

Schenking door ouders aan kinderen

Aan welke eisen moet de schenking voldoen?

Als u het te schenken bedrag gewoon in een envelop geeft of via de bank overmaakt, hoeft u niets bijzonders te doen. Er zijn dan geen notariële akten of andere formaliteiten vereist. Als u een (groot) bedrag zou schenken en dit geheel of gedeeltelijk schuldig zou blijven (schenking onder schuldigerkenning), is wel een notariële akte nodig. En als u meer schenkt dan belastingvrij mogelijk is, moet namens uw (minderjarige) kind aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan. Ten slotte moet in de aangifte voor de schenkbelasting een beroep worden gedaan op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.

Schenking onderschuldigerkenning

Schenking hoeft niet noodzakelijkerwijs in geld te worden gedaan. Het is ook mogelijk een bedrag te schenken en dit geheel of gedeeltelijk schuldig te blijven. Men spreekt dan van een schenking onder schuldigerkenning (de ‘papieren schenking’).

Bij schenkingen tot de normale vrijstelling van nu € 5.000 zal schuldigerkenning niet snel aan de orde zijn. Maar bij gebruikmaking van de eenmalige vrijstelling van € 24.000 komt het regelmatig voor dat de ouders dit bedrag niet contant voorhanden hebben. In zo’n geval biedt schenking onder schuldigerkenning uitkomst.

Om een schenking onder schuldigerkenning effectief te laten zijn, is het wel noodzakelijk dat u over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een zakelijke rente aan uw kinderen betaalt. Deze rente moet daadwerkelijk worden betaald; rente bijschrijven op de schuld is niet voldoende.
Om misverstanden te voorkomen is het verstandig deze rente jaarlijks per bank over te maken en daarbij expliciet te vermelden dat het een rentebetaling betreft. Betaling op een andere manier kan tot gevolg hebben dat de rentebetalingen niet worden erkend.

Als de rente niet wordt betaald of de rentebetalingen niet worden erkend, wordt het ooit geschonken bedrag bij het latere overlijden van u en uw echtgenoot alsnog tot de nalatenschap gerekend. Dit geldt ook als de rente te laag is. De te betalen rente moet namelijk zakelijk zijn.

Wat daaronder moet worden verstaan, is niet helemaal duidelijk. In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat een rente van 6% voldoende is.

Daarentegen is in de jurisprudentie gebleken dat de rente die in de notariële akte is vermeld en wordt betaald, niet lager mag zijn dan 75% van de rente op staatsobligaties ten tijde van de schuldigerkenning.

Een variabele rente is ook wel mogelijk, maar dan bestaat zeker onduidelijkheid over de te kiezen rente. In de literatuur wordt verdedigd dat dan moet worden uitgegaan van de marktrente op het moment van schuldigerkenning en dat die marktrente vervolgens jaarlijks moet worden gevolgd.

Vordering en schuld na de schenking onder schuldigerkenning

Als een bedrag onder schuldigerkenning wordt geschonken, heeft u als ouders een schuld aan uw kinderen. Deze schuld moet u in box 3 aangeven. Afhankelijk van de omvang van uw overige box 3-schulden komt een deel van deze schuld niet in mindering op uw rendementsgrondslag; voor schulden geldt namelijk een drempel van thans € 2.900. Uw kind moet daarentegen zijn vordering op u wel voor het volledige bedrag in box 3 als bezitting opgeven. Meerderjarige kinderen worden hiervoor zelfstandig belast. Zij kunnen hierdoor gebruik maken van het heffingvrije vermogen (€ 20.661 per belastingplichtige).

Conclusie: aangezien het kalenderjaar 2010 nog maar een paar maanden behelst is het wellicht zinvol om eens goed na te denken over de mogelijkheden die er zijn om te schenken aan de kinderen.

Hierbij moet worden vermeld dat naast de hierboven genoemde mogelijkheden er tal van andere mogelijkheden zijn om te schenken toegespitst op de persoonlijke situatie en wensen.

Laatste wijziging:
2010-08-30

Nieuwe erfbelasting 2010

Schenk- en erfbelasting 2010.

Er is veel veranderd in de Successiewet. De oude termen successierecht en schenkingsrecht zijn vervangen door ‘erfbelasting’ en ‘schenkbelasting’. De wijzigingen zijn fors en de nieuwe regels zijn op 1 januari 2010 in werking getreden.

Kernpunten

Drie aspecten van de wetswijziging die in de praktijk de meeste invloed hebben:

Ten eerste de aanpassing van de tarieven en vrijstellingen. De tarieven zijn grosso modo omlaag gegaan en de vrijstellingen omhoog. Dat is natuurlijk goed nieuws voor belastingplichtigen; minder belasting betalen.

Ten tweede de regeling voor bedrijfsoverdracht. Wie een onderneming verkrijgt door schenking of erfopvolging, moet daarover in beginsel belasting betalen. Omdat dit de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen, is een bepaald percentage van de waarde van die onderneming vrijgesteld en kan voor het restant aan belasting uitstel van betaling worden verkregen. Uitgangspunt is bij overdracht van een objectieve onderneming een vrijstelling van € 1.000.000 en 83% over het meerdere.

En omdat al deze wijzigingen de overheid anders geld zouden kosten, worden – ten derde – gebruikelijke en minder gebruikelijke methoden om erfbelasting te voorkomen, onmogelijk gemaakt. Daarbij valt te denken aan de renteloze, direct opeisbare leningen, bepaalde testamentvormen zoals het ‘ik-opa-testament’, maar ook de trusts.

Tarieven en vrijstellingen

Deze zijn teruggebracht naar twee tariefgroepen:

  1. kinderen en kleinkinderen en
  2. overige verkrijgers.

Binnen die twee groepen zullen er maar twee schijven bestaan.

Direct valt op dat het maximale tarief nog maar 40% is, maar ook voor partners en kinderen is het maximale tarief fors lager. Dat was namelijk 27%. Aan de onderkant gaat het tarief omhoog maar daar staan hogere vrijstellingen tegenover.

Nieuwe tarieven en vrijstellingen

Belastbaar bedragTariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 – € 118.00010%18%30%
meer dan € 118.00020%36%40%

Wat betekent dit voor de nalatenschap?

Voor partners gaat naast de verlaging van het tarief de vrijstelling omhoog van € 532.570,- naar € 600.000,-. Voor kinderen gaat de vrijstelling omhoog van € 10.323,- naar € 19.000,- maar de hogere vrijstelling voor kinderen jonger dan 23 jaar vervalt.

Voorbeeld: De erfenis van een kind
Een kind (ouder dan 23) erft € 250.000,-. In 2009 betaalde hij over zijn gehele verkrijging het progressieve tarief, wat neerkwam op een bedrag van € 34.982,-. Nu betaalt ditzelfde kind belasting over € 231.000,- wat neerkomt op € 33.700,-. Een bescheiden besparing, eerlijk gezegd, van ongeveer 4%; de belasting komt nog steeds hard aan.

Het wordt relatief interessanter voor de kleinere nalatenschapjes. Stel het kind verkrijgt € 30.000,-. In 2009 verkreeg hij geen vrijstelling en betaalde over zijn gehele nalatenschap belasting, te weten € 1.716,-. Nu maakt het kind gebruik van de vrijstelling van € 19.000,- en betaalt alleen nog maar 10% over het meerdere, dus € 1.100,-. Hij bespaart dan ruim zo’n 36%. Erft het kind € 100.000,- dan betaalde hij eerst € 9.764,- nu € 8.100,-. Een besparing van circa 17%.

Schenkingsplannen

Door de progressie die optreedt naarmate de nalatenschap groter is, loont het bij wat grotere vermogens om via schenkingsplannen aan vermogensoverheveling te doen: draag het vermogen geleidelijk over door regelmatig bedragen te schenken en laat het niet allemaal aankomen op een erfenis. Door te spreiden, profiteert men van lagere tarieven en kan ook nog eens gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen in het schenkingsrecht.

TIP: Blijf vermogen overhevelen

De tarieven van de erfbelasting dalen, maar niet spectaculair. Vermogensoverheveling door schenkingen bij leven blijft lucratief. Wel zult u nieuwe berekeningen moeten maken om het voordeel te optimaliseren.

Meer weten?

Er zijn belastingkundigen voor Erfrecht en Erfbelasting verbonden aan ons kantoor. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij