Fiscale actualiteiten juni 2017

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Minder box 3-
belasting in 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft de forfaitaire rendementen van box 3 voor het jaar 2018 bekendgemaakt. Het forfaitaire rendement voor sparen wordt 1,30% (2017: 1,63%) en voor beleggen 5,38% (2017: 5,39%). Hierdoor hoeft u over 2018 minder belasting over uw vermogen te betalen.


(Z)onder voor-waarden schenken voor eigen woning

Vanaf 2017 mag weer € 100.000 belastingvrij worden geschonken voor een eigen woning. De schenking mag geen opschortende voorwaarde bevatten. Een ontbindende voorwaarde mag wel, als deze bepaalt dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden voor de vrijstelling is besteed voor een eigen woning. De voorwaarde moet schriftelijk zijn vastgelegd.


Woonachtig in het buitenland en toch hypotheekrenteaftrek

De Nederlandse regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige blijkt inmiddels na ruim twee jaar alweer te zijn achterhaald.

Uit oude Europese rechtspraak volgde dat een niet-inwoner hier recht heeft op aftrek van hypotheekrente op zijn buitenlandse woning als zijn inkomen voor 90% of meer in Nederland is belast. De Nederlandse regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is hierop gebaseerd. Begin 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) echter geoordeeld dat men ook aftrek van hypotheekrente moet krijgen als het inkomen in Nederland minder dan 90% is en men onvoldoende inkomen heeft om het voordeel in zijn woonstaat in aanmerking te kunnen nemen.

In dit geval ging het om iemand die in Spanje woonde en daar een woning had met een hypothecaire lening. Hij genoot verder geen inkomen uit Spanje. Wel had hij in 2007 inkomsten uit andere landen, waarvan 60% uit Nederland. Volgens het HvJ moest Nederland de man een recht op aftrek verlenen naar verhouding van het aandeel van het inkomen dat de man in Nederland ontving, dus 60%.

De Hoge Raad moet hierover nog zijn eindoordeel geven. Duidelijk is in ieder geval dat de huidige Nederlandse wetgeving over de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige niet in overeenstemming is met de Europese jurisprudentie. Totdat een aanpassing heeft plaatsgevonden in de Nederlandse regelgeving, is het verstandig om in vergelijkbare situaties tijdig bezwaar te maken tegen de aanslag. Al is het maar om uw rechten veilig te stellen. Natuurlijk zijn wij u hierbij graag van dienst.

info@stamrechtbv.com info@stamrechtbv.com
0486 – 416 299


Duidelijkheid over begrip woning voor overdrachtsbelasting

Met ingang van 1 januari 2013 is in de overdrachtsbelasting zowel over de aankoop van een woning als over de aanhorigheden daarbij het verlaagde belastingtarief van 2% van toepassing. Over de vraag wanneer sprake is van een woning heeft de Hoge Raad in een viertal arresten duidelijkheid gegeven. Het belangrijkste criterium daarbij is of het gebouw oorspronkelijk als woning is gebouwd, ook als het later voor andere doeleinden is gebruikt. Ook als voor die andere (bedrijfs-)doeleinden een verbouwing heeft plaatsgevonden, kan nog steeds sprake zijn van een woning. Het gebouw moet dan met relatief eenvoudige aanpassingen wel weer geschikt kunnen worden gemaakt om als woning te dienen.


Sinds 1 april geen tijdklemmen eigen 
woning meer

Heeft u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW)? Dan moest u voor een belastingvrije uitkering ten minste vijftien of twintig jaar lang jaarlijks premies inleggen. Voor deze zogenoemde tijdklemmen gold al een aantal uitzonderingen.

Op aandringen van de Tweede Kamer is de tijdklem per 1 april 2017 in alle situaties komen te vervallen. U moet de uitkering dan wel gebruiken voor aflossing van een eigenwoningschuld.

De staatssecretaris van Financiën heeft ook toegezegd om de tijdklem per 1 april 2017 volledig te laten vervallen voor kapitaalverzekeringen van vóór 2001 die geen KEW zijn. De wettelijke eis om de uitkering te gebruiken voor aflossing van een eigenwoningschuld geldt hier niet. Heeft u een dergelijke kapitaalverzekering echter verpand aan de hypotheekverstrekker, dan kan deze wel aflossing eisen.

Let op! Het is zeker niet altijd voordelig om de KEW, SEW of BEW of andere kapitaalverzekering voortijdig te beëindigen. Laat u goed door ons adviseren.

info@stamrechtbv.com info@stamrechtbv.com
0486 – 416 299


Het UBO-register komt eraan

Nederland moet uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register invoeren, waarin de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van ondernemingen worden geregistreerd. Hoe de regels en uw verplichtingen zullen luiden, is nog niet duidelijk. We moeten nog wachten op het definitieve wetsvoorstel. In de consultatie die net is afgesloten, is echter wel uitgegaan van een openbaar register.


Trouwplannen: 
bezint eer ge begint!

Heeft u trouwplannen en wilt u huwelijksvoorwaarden opmaken? Misschien kunt u dan beter even wachten. Per 1 januari 2018 wordt het huwelijksvermogensrecht namelijk gewijzigd. Dan vallen eigen vermogen van vóór de trouwdatum en erfenissen en schenkingen automatisch buiten de gemeenschap van goederen.


Kroese en Geraerts Belastingadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische bestanden of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kroese en Geraerts Belastingadvies.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.