De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Ontbinden Stamrecht BV

Zodra een StamrechtBV haar stamrechtverplichtingen volledig heeft uitgevoerd, kan deze worden opgeheven. Hiervan is sprake als zij het volledige bedrag waarop de begunstigde (lees: de ontvanger van de ontslagvergoeding) recht heeft uitgekeerd heeft. De balanswaardering van de stamrechtverplichting staat dan op € 0. Hoe beëindig ik een StamrechtBV? En is het eigenlijk wel voordelig in mijn situatie?

Ontbinding StamrechtBV in vogelvlucht

Om tot opheffing van de StamrechtBV over te gaan moet er eerst worden beoordeeld of de StamrechtBV nog schulden heeft. Zo ja, dan moeten deze eerst worden voldaan. Daarna moet worden onderzocht of de BV nog over bezittingen beschikt waarvan de waarde hoger is dan het aandelenkapitaal van de BV. Zo ja, dan beschikt de BV over opgepotte winst (winstreserves). Deze moeten als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouder. Daarna kan de bankrekening van de BV worden opgeheven.

Bovenstaande stappen moeten worden vastgelegd in een zogenaamde staat van verdeling en vereffening. Nadat dit is opgesteld moet de Kamer van Koophandel worden geïnformeerd over de voorgenomen opheffing/beëindiging van de StamrechtBV. Bij haar akkoord wordt de BV uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en is de BV opgehouden te bestaan.

Gunstige regeling 2014

In 2014 bestond de mogelijkheid het stamrecht af te kopen tegen 80% van de waarde. Met ingang van 1 januari 2015 is deze 80%-regeling vervallen. Voor de goede orde: vrijwillige afkoop tegen 100% is nog wel mogelijk.

Turboliquidatie

Heeft u uw Stamrecht BV enkel gebruikt voor het beheer van kapitaal (uw ontslagvergoeding), dan is een versnelde opheffing van de BV simpel om snel het geld uit uw StamrechtBV te halen. Er hoeft namelijk geen vereffening plaats te vinden. Bovendien is er geen publicatieplicht (beide zaken zijn wél nodig bij een ontbinding van een Stamrecht BV waar een actieve onderneming in zit).

Deze vlugge opheffing van een Stamrecht BV noemen we een ‘turboliquidatie’. Dit klinkt informeel, maar de term is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek: als de BV op het tijdstip van haar opheffing geen baten meer heeft, houdt zij direct op te bestaan.

Maar: dan mogen er op het moment van liquidatie dus ook geen baten meer aanwezig zijn in de BV.

Het is niet heel simpel dit te beoordelen. Als specialisten kunnen wij dat voor u doen, zodra we vooraf de jaarstukken van de BV hebben opgemaakt. Wij kunnen voor u de Stamrecht BV ontbinden voor een prijs van € 350 exclusief btw.

Afrekening vóór ontbinding stamrecht BV

Voordat u uw stamrecht BV wordt ontbonden, moet de stamrechtverplichting in zijn geheel zijn afgerekend;

 • ofwel via de periodieke uitkeringen;
 • ofwel via gedeeltelijke afko(o)p(en);
 • ofwel via een afkoop ineens (vrijwillige afkopen kunnen vanaf 2014).

Er dient dan ook bepaald te worden of er vorderingen dienen te worden terugbetaald aan de BV of worden verrekend, dan wel of de BV nog iets aan u is verschuldigd (of aan anderen).

Bepaling afkoopwaarde

Als er sprake is van een afkoop van een lopende uitkering ineens, dan moet de waarde van de stamrechtuitkering bij deze lopende stamrechtuitkeringen actuarieel bepaald worden.

Actuarieel wil zeggen: middels verzekeringswiskunde, en wel tegen bedrijfseconomische grondslagen (de huidige lage commerciële rekenrente) en niet tegen de fiscale waarde van de voorziening.

Vanzelfsprekend zijn wij volledig thuis in deze tak van sport en helpen we u er graag mee.

Let op het volgende bij het afkopen

Bij afkoop van de stamrechtverplichting (de ontslagvergoeding zoals destijds gestort en opgerent of berekend) dient u met het volgende rekening te houden:

Afkoopberekening

 • Er is sprake van een nog niet ingegane periodieke stamrecht uitkering:
  • Er is jaarlijks opgerent tegen een vast of variabel percentage (dan kan de afkoopwaarde middels oprenting bepaald worden)
 • Er is reeds sprake van een ingegane periodieke stamrecht uitkering:
  • Voor de (althans het deel dat is ingegaan) ingegane uitkering dient de waarde bepaald te worden actuarieel en tegen een commerciële (nu lage) rekenrente
 • Een deel van de oorspronkelijke stamrechtvoorziening is ingegaan en een deel is niet ingegaan:
  • In dit geval dient u de berekeningen vaak te splitsen in het deel dat is ingegaan en het deel dat nog is niet ingegaan

Wij kunnen de benodigde afkoopberekeningen voor u maken.

Afkoop bij verlies stamrecht BV

Ook als de Stamrecht BV verliezen heeft geleden kan de stamrechtverplichting worden afgekocht. Hiervoor is echter wel een goedkeuring van de belastingdienst noodzakelijk.

Uitkeren winst

Als de Stamrecht BV na de afkoop nog over niet uitgekeerde winst beschikt, moet deze aan haar aandeelhouder worden uitgekeerd. Deze winstuitkering is beter bekend onder de naam: dividend. Over dit dividend is 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd en het vormt inkomen in box 2.

De jaarrekening in het jaar van ontbinding, tot het moment van ontbinding en inschrijving in het handelsregister, dient ook gedaan te worden: dat is dan bijna altijd een gedeeltelijk boekjaar.

En ook de bijbehorende aangiften vennootschapsbelasting en loonbelasting moeten worden gedaan. Over de uitkeringen ineens moet namelijk direct ook loonbelasting worden ingehouden door de BV.

Bij een gedeeltelijke afkoop blijft de BV gewoon in stand. Ook bij volledige afkoop kan de BV in stand blijven als beleggings-BV (geen box 3 heffing) of Hypotheek-BV. Het is dus nooit verplicht de BV op te heffen.

Procedure ontbinding Stamrecht BV

 • De statuten (oprichtingsakte van de BV) regelen het één en ander over een ontbinding van de BV, die moeten we dan van u ontvangen, als we deze nog niet hebben;
 • Er dient een Vergadering van Aandeelhouders gehouden te worden, waarbij besloten wordt tot ontbinding van de vennootschap, alsmede een bestuursbesluit daartoe;
 • In het handelsregister van de Kamer van Koophandel dient met de daarvoor benodigde formulieren de ontbinding te worden geregistreerd;
 • De oorspronkelijk aandeelhouder moet de boekhouding van de stamrecht BV 7 jaren bewaren.

Wederom kunnen wij dit alles compleet voor u verzorgen.

Kosten voor de diverse werkzaamheden

Jaarrekening en aangiften regulier voorgaand jaar (minder dan 75 mutaties en bij 5 jaar contract)€ 395
Jaarrekening en aangiften lopend jaar (gedeeltelijk boekjaar) en liquidatieafrekening, mits gelijktijdig aangeleverd met voorgaand jaar (minder dan 75 mutaties)€ 395
Berekening actuariële en en/of niet actuariële waarde stamrechtverplichting€ 95
Aangifte loonbelasting (eenmalig)€ 50
Aanvragen loonbelastingnummer (indien noodzakelijk)€ 35
Ontbinding BV€ 350
Mogelijke dividenduitkering en – aangifte bij liquidatieINBEGREPEN
Vergaderingen AandeelhoudersINBEGREPEN
Werkzaamheden handelsregisterINBEGREPEN

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Meer weten?

We staan u graag persoonlijk te woord voor vragen en opmerkingen. U belt 0486 – 416 299, of u vult onderstaand terugbelformulier in en we bellen u binnen een werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij