De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Administratie Stamrecht BV (oprenten en uitkeren stamrechtverplichting)

OPRENTING VAN DE STAMRECHTVERPLICHTING (als de periodieke uitkeringen nog NIET zijn ingegaan)

De stamrechtverplichting moet jaarlijks opgerent worden met inachtneming van een acceptabel rentepercentage. De oprenting is voor de stamrecht BV een kostenpost, omdat de stamrechtverplichting met de oprenting toeneemt. Deze oprenting komt in mindering op de beleggingsrendementen van de stamrecht BV, waardoor er per saldo weinig tot geen vennootschapsbelasting betaald dient te worden. Bij reeds ingegane uitkeringen vindt de berekening van de stamrechtverplichting anders (actuarieel) plaats.

Voorbeeld oprtenting niet ingegaan stamrecht:
X krijgt een ontslagvergoeding van € 100.000,- van zijn voormalige werkgever. X besluit een stamrecht BV op te richten. De beginbalans is als volgt:

Balans Stamrecht BV
Bank100.001  Aandelenkapitaal1
  Algemene reserve0
  Eigen vermogen1
  Stamrechtverplichting100.000
Totaal100.001  Totaal100.001

Stel dat de stamrecht BV 2% rendement kan behalen op zijn bankrekening of effectenrekening. Op dit moment (2017) een redelijk rendement, maar historisch gezien laag. Dat komt neer op een opbrengst voor de BV van € 2.000,-. De stamrechtverplichting moet ook ieder jaar opgerent worden. Indien dat tegen een rentepercentage van 1,0% gebeurt (bijvoorbeeld 1,3% minus kosten) betekent dat een kostenpost van € 1.000,-. Daarnaast heeft de BV nog wat administratieve verplichtingen in een jaar die neer kunnen komen op een bedrag van € 500,-.

Het resultaat in de stamrecht BV is als volgt:

Opbrengst:Rendement op bankrekening:2.000
Kosten:Oprenting stamrechtverplichting:-1.000
Administratieve kosten (stel):-500
Winst:(voor vennootschapsbelasting)500

De balans per 31 december (einde boekjaar, het eerste boekjaar is overigens bijna altijd een verlengd boekjaar) ziet er dan als volgt uit:

Balans Stamrecht BV
Bank *101.501  Aandelenkapitaal1
  Algemene reserve (winst)500
  Eigen vermogen501
  Stamrechtverplichting101.000
Totaal101.501  Totaal101.501

* Banksaldo komt als volgt tot stand: (100.001 (beginkapitaal) +/+ 2.000 (rendement) -/- 500 (kosten) = 101.501)

UITKEREN OF GEDEELTELIJKE AFKOOP:

De BV is verplicht om de stamrechtverplichting direct of later uit te keren in de vorm van periodieke uitkeringen of gedeeltelijke afkoop, omdat de fiscus de gouden handdruk op een of andere manier toch graag wil belasten.

Vanaf 1 januari 2014 is de wetgeving hieromtrent gewijzigd. U mag vanaf deze datum ook GEDEELTELIJK of GEHEEL (alles in een keer) afkopen. Gedeeltelijk afkopen houdt in dat u in een bepaald jaar een bedrag uit de BV kunt halen, welk bedrag wordt belast met loon- en later inkomstenbelasting. U kunt uitrekenen welk jaar en welk bedrag voor u tariefsmatig gunstig is. Een periodieke uitkering en een actuariele berekening zijn dan niet noodzakelijk. Wel dient de BV direct bij de gedeeltelijke afkoop een aangifte LOONBELASTING te doen, waarin dit bedrag wordt verwerkt, alsmede een jaaropgaaf. Wij kunnen samen met u plannen welk bedrag dit kan zijn, en in welke maand dit uit te keren.

Alleen in het jaar 2014 kon met korting worden afgekocht, waarbij 80% van de afkoopwaarde belast, mits geheel werd afgekocht

RevisIerente wordt bij deze afkopen vanaf 2014 niet meer berekend.

Wanneer gedeeltelijke afkoop en wanneer periodieke (maandelijkse) uitkeringen?
Situatie 1 
U bent nog geen 65 of heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt (kortom u hoeft nog niet verplicht uit te keren),
Als u voor de verplichte uitkeringsleeftijd uw stamrecht wenst in te laten gaan of wijzigt, gaan wij altijd uit, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, van een gedeeltelijke afkoop van het stamrecht. In plaats van een periodieke uitkering krijgt u dan op jaarbasis een bedrag ineens waar loonheffing op wordt ingehouden. U kunt hier lezen wat daarvoor de reden is.
Situatie 2
U gaat verplicht uitkeren wegens bereiken 65- jarige leeftijd of AOW- leeftijd
In deze situatie is een gedeeltelijke afkoop niet mogelijk. Bij het bereiken van uw 65-jarige leeftijd of AOW-leeftijd moet u met uw BV een uitkeringsschema opstellen waarin uw volledige aanspraak (waarde van de stamrecht per start van de uitkering) is verwerkt.
Voor gedeeltelijke afkoop rekenen wij een prijs van € 150,- ex BTW per jaar.
Kiest u niet voor gedeeltelijke afkoop of bent u wegens uw leeftijd verplicht te kiezen voor de periodieke uitkeringen, volgt hieronder een uitleg:

Er moet sprake zijn van een reeks van uitkeringen (dus meer dan één) waarvan het totale beloop (aantal of grootte van de termijnen) afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis. De grootte van de periodieke uitkeringen hoeft niet steeds gelijk te zijn. Er is in ieder geval sprake van een wezenlijke onzekere gebeurtenis wanneer er gedurende de looptijd van de uitkeringen een sterftekans bestaat van tenminste 0,94%.

Stel u heeft in de BV € 100.000,- aan ontslagvergoeding ontvangen, en u bent 50 jaar oud, man, geboren 1 januari 1962, geen partner, en de uitkering gaat in per 1 januari 2012, dan kan er elke maand een brutobedrag worden uitgekeerd van maximaal € 3.051,- bij een uitkeringsduur van 34 maanden.

Dit is actuarieel berekend op basis van onderstaande tabel. Bij een ononderbroken looptijd van 34 maanden is het geld op uit de BV. Langer uitkeren dan 34 maanden met een lager maandbedrag kan altijd. Een lager maandelijks bedrag tussentijds gedurende de uitkeringsperiode aanpassen kan ook altijd. Bent u eenmaal begonnen met de uitkeringen, dan kunt u tussentijds het maandelijks uit te keren bedrag niet alleen verlagen maar ook geheel stopzetten.

Dat betekent een looptijd bij de volgende leeftijden:

Sterftetabel GBM/V 2003/2008
LeeftijdLeeftijd
MANMinimale looptijdVROUWMinimale looptijd
30 jaar143 maanden30 jaar174 maanden
35 jaar110 maanden35 jaar131 maanden
40 jaar79 maanden40 jaar92 maanden
45 jaar53 maanden45 jaar61 maanden
50 jaar34 maanden50 jaar41 maanden
55 jaar22 maanden55 jaar30 maanden
60 jaar14 maanden60 jaar21 maanden
65 jaar9 maanden65 jaar15 maanden

Een vrouw heeft statistisch gezien een grotere overlevingskans dan een man. Daarom is de looptijd van de periodieke uitkeringen bij een vrouw langer dan de looptijd bij een man. Nog een conclusie aan de hand van bovenstaande tabel is dat hoe ouder een persoon is, hoe korter de looptijd van de periodieke uitkeringen is.

Opmerking 1: De looptijd is een minimale looptijd. Iemand van 30 jaar mag ook een periodieke uitkering van 200 of 300 maanden bedingen. Uiteraard worden de maandelijks uitkeringen dan wel lager. De periodieke uitkeringen dienen uiterlijk in te gaan op de maand waarin de gerechtigde de 65 jarige leeftijd bereikt. Ze mogen dus ook eerder ingaan. De periodieke uitkeringen aan de gerechtigde kunnen bij zijn overlijden over op zijn echtgenote/partner. Indien deze ook komt te overlijden, gaan de periodieke uitkeringen over naar kinderen of pleegkinderen tot 30 jaar. Er kan echter ook overeengekomen worden dat de langstlevende partner geen uitkeringen krijgt bij overlijden, dat is fiscaal vaak zeer voordelig, de ontslagvergoeding wordt dan uitgekeerd aan de langstlevende partner tegen circa 40% belasting (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tezamen)

Let op: wij maken bij het ingaan van de periodieke uitkeringen altijd een Akte van periodieke uitkeringen op. Hierin wordt vastgelegd wat de hoogte van het uit te keren bedrag is en de looptijd van de uitkeringen. Tussentijds kunt u altijd de bedragen die periodiek worden uitgekeerd beeindigen of verlagen. Natuurlijk berekenen we de ingegane verplichtingen actuarieel. De prijs voor deze actuariële berekening is alleen inbegrepen in onze prijs voor de loonadministratie van € 11,- ex BTW per maand, als u ook de jaarstukken van uw BV door ons laat verzorgen. Maar zie ook hier.

Opmerking 2: Als de gerechtigde geen partner of kinderen heeft, valt de stamrechtverplichting vrij in de winst van de stamrecht BV. Er wordt dan voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting tezamen in de praktijk bijna nooit meer betaald dan 40% totaal over de stamrechtverplichting. De stamrecht BV (het aandelenkapitaal en reserves) vererft dan naar de erfgenamen.

Meer weten?

Hier vindt u meer informatie over wat een Stamrecht BV precies is.

Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij