De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Oplossing bij onzakelijke of schijnlening

De belastingdienst maakt vanaf 2016 en volgende jaren een speerpunt van het controleren van excessieve leningen bij de eigen B.V. Het is de belastingdienst namelijk een doorn in het oog dat DGA’s (eigenaren van een BV) ‘leven van hun hoge rekening-courantfaciliteit’ bij hun B.V. en zo bijvoorbeeld de goudenhanddruk of hun pensioen “onbelast” volledig opnemen, terwijl ze wellicht de lening nooit meer (kunnen) terugbetalen. Als de belastingdienst met succes stelt dat sprake is van een excessieve lening of een onzakelijke lening kunnen de fiscale gevolgen (let op: boetes) groot zijn. Met een juiste aanpak kunnen deze ongewenste gevolgen mogelijk worden voorkomen.

Excessieve lening, onzakelijke lening of schijnlening

Een schijnlening of onzakelijke lening is aanwezig als er van de BV is geleend, zonder overeenkomst, zonder aflossing-schema, zonder zekerheden, terwijl de rente niet is betaald, of alleen is bijgeschreven. Ook indien aan een of meer van deze voorwaarden toch is voldaan kan soms toch sprake zijn van een schijnlening, maar dat is afhankelijk van andere factoren. Zoals bijvoorbeeld het (niet) voorhanden zijnde privévermogen of de (extreme) omvang van de lening. Als duidelijk is dat het opgenomen geld niet meer terugkomt, dan heeft het de BV definitief verlaten. Eigenlijk is het dan geen lening meer, maar een schijnlening: zie hierna.

Fiscaal probleem bij (te) hoge schuld aan eigen B.V.

Als winst van de BV als dividend wordt uitgekeerd aan de dga is daarover 25% inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd.

Bij reguliere pensioen- en stamrecht-uitkeringen bedraagt de verschuldigde belasting al snel 42%.

Het geld dat de dga van zijn B.V. “leent” is dan ook geld waarover vaak nog belasting is verschuldigd. Het kan immers door de B.V. gemaakte winst zijn die als dividend nog wordt uitgekeerd aan de dga of het is geld dat de B.V. te zijner tijd nodig heeft om haar pensioen- en/of stamrechtverplichting te kunnen uitbetalen. Een lening moet dus wel terugbetaald worden aan de BV, en er dient behoorlijke rente te worden betaald bij reële zekerheid.

Hoe gaat de belastingdienst om met een schijnlening (onzakelijke lening) bij een “gewone“ BV?

De actie bij een schijnlening bestaat eruit dat de belastingdienst gaat proberen om het verschuldigde belastinggedeelte te innen. Hier is eerst een formele actie voor nodig: het opleggen van een aanslag. In het geval dat de belastingdienst vindt dat de dga een voorschot heeft genomen op hem toekomende toekomstige dividenduitkeringen kan de belastingdienst een aanslag van 25% inkomstenbelasting opleggen. Daarbovenop kan een boete van 50 tot 100% van de verschuldigde belasting komen.

En wat doet de fiscus bij een stamrecht BV en pensioen BV met een onzakelijke lening?

Het probleem van hoge leningen speelt ook bij een stamrechtB.V. of een pensioenBV. Deze B.V. ‘s beschikken vaak over een grote pot geld. Dit geld moet worden gebruikt om aan de uitkeringsgerechtigde dga stamrecht- of pensioenuitkeringen te doen. Op deze stamrecht- en pensioenuitkeringen moet de B.V. loonheffingen inhouden en afdragen aan de belastingdienst. Van de pot geld is feitelijk dan ook gemiddeld zo’n 42% uiteindelijk bestemd voor de belastingdienst. Excessieve of schijnleningen bij stamrecht- en pensioenBV’s kunnen in deze situatie leiden tot veronderstelde afkoop van het gehele stamrecht tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief verhoogd met revisierente, totaal maximaal 72%.

Beleid 2018 fiscus bij excessieve (schijn- of onzakelijke) leningen

In de praktijk is het zo dat de belastingdienst in het verleden weinig aandacht heeft besteed aan de zogenaamde excessieve geldleningen. Dit is veranderd: de belastingdienst controleert de laatste twee jaren intensief. Dit leidt tot vragenbrieven van de belastingdienst. Vaak wordt hierin de dga de kans gegeven om aan te tonen dat de (hoge) lening wel degelijk terug betaald kan worden. Conform recente uitspraken van de Rechtbank vraagt de fiscus daarbij minimaal het volgende:

  • een zakelijk vastgestelde rente,
  • een reel aflossingsschema,
  • zekerheden zoals pand en/of hypotheek.

Mocht dit (alsnog) onvoldoende kunnen worden geregeld, of er wordt geen compromis met de belastingdienst bereikt, dan zal een belastingaanslag kunnen volgen.

Algemene oplossingen

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen: zorg ervoor dat de lening (of rekening-courantschuld) binnen proporties blijft en zorg ervoor dat geldleningen in ieder geval gedekt zijn met voldoende privévermogen. Het moet namelijk raar lopen wil de belastingdienst zakelijke leningen van zo’n één keer het bruto-jaarsalaris (bij een BV met een bedrijf erin) en gedekte leningen (leningen met voldoende onderpand) als excessief gaan beschouwen.

Echter beding ALTIJD BIJ ELKE LENING een zakelijke rente en regel altijd een aflossingtraject. De laatste tijd wordt in jurisprudentie ook meer de nadruk gelegd op afgegeven zekerheden zoals een pandrecht of hypotheek eigen woning.

Soms zal echter sprake zijn van oud zeer uit het verleden. Om wat voor reden dan ook is in het verleden de situatie ontstaan waarvan sprake is van een schijn- of onzakelijke lening. Wat nu?

Zoals aangegeven zal de belastingdienst excessieve geldleningen die onvoldoende zakelijk zijn, als dividend kunnen beschouwen of als afkoop van pensioen of stamrecht. De betreffende inspecteur zal het gehele opgenomen “leen” bedrag dan willen belasten.

Onze bijzondere oplossing bij uw (grote en/of onzakelijke) schuld aan uw eigen BV

Op basis van bestaande jurisprudentie kunnen wij vaak bereiken dat het door de onzakelijke lening of schijnlening veronderstelde dividend, afkoop stamrecht of afkoop pensioen, niet of slechts deels wordt belast. Dit kan u enorm veel belasting schelen.

Hier hebben we een marsroute voor ontwikkeld. Wilt u weten of we deze marsroute voor u kunnen opstarten, en bent u nog geen klant van ons kantoor, maak dan vrijblijvend een afspraak met ons. Dan maken we kennis en kunt u (laten) onderzoeken of wij voor u een wegstrepen van de schijnlening met een stamrecht, pensioen of dividend kunnen bereiken. Indien wij voor u aan de slag gaan, spreken we af dat we de jaarstukken voor de komende 5 jaar gaan opstellen, en gaan onze fiscalisten voor u de schuldverhouding met de BV zo optimaal mogelijk settelen. Voor we aan de slag gaan krijgt u van ons een duidelijke offerte.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Zie ook onze website onder Onzakelijk geleend bij de Stamrecht BV? Probleem met de belastingdienst? of neem direct contact met ons op. Laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij