Eindejaarstips voor de dga

Eindejaarstips voor de dga

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?
De mogelijkheid om binnen de eigen BV een pensioenvoorziening op te bouwen is afgeschaft. Voor zover dat nog niet is gedaan, moet u bepalen wat u met het opgebouwde pensioen gaat doen. Er waren drie mogelijkheden:

 1. afkoop;
 2. omzetten in een oudedagsverplichting;
 3. premievrij maken.

Afkoop
U heeft tot en met 2019 de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van de BV belastingvrij te verlagen van de commerciële naar de fiscale waarde. Bij de berekening van loonbelasting over de fiscale waarde krijgt u een korting. Deze korting bedraagt 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Bij afkoop van het pensioen in eigen beheer hoeft geen revisierente betaald te worden.

Let op! De korting wordt verleend over de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015.

Omzetting
Tot en met 2019 heeft u de mogelijkheid om uw pensioenaanspraak om te zetten in een oudedagsverplichting. Vóór omzetting wordt de pensioenvoorziening belastingvrij verlaagd tot de fiscale waarde. Aan de oudedagsverplichting wordt ieder jaar ten laste van de winst rente toegevoegd. Desgewenst kunt u de oudedagsverplichting om laten zetten in een lijfrente. Doet u dat niet, dan wordt het opgebouwde bedrag in beginsel vanaf uw AOW-leeftijd in 20 jaar uitgekeerd.

Let op! Ook na omzetting van de pensioenvoorziening in een oudedagsverplichting kan tot en met 2019 worden afgekocht. De kortingsregeling geldt ook bij afkoop na omzetting in een oudedagsverplichting.

Premievrij maken
Tot 1 juli had u de mogelijkheid om de in eigen beheer opgebouwde aanspraken premievrij te maken. Dat wil zeggen dat er geen verdere opbouw plaatsvindt, maar de voorziening in stand blijft. Indexering van de opgebouwde aanspraken is mogelijk als dat in de pensioenregeling is toegezegd. Te zijner tijd zal de BV pensioen moeten gaan uitkeren of de pensioenvoorziening overdragen aan een
verzekeringsmaatschappij.

Let op! De verschillen tussen commerciële en fiscale waarde van de pensioenvoorziening blijven bestaan met alle nadelen daarvan, zoals het mogelijk niet kunnen uitkeren van dividend.

Ingegaan pensioen
Het gefaciliteerd afkopen van pensioen in eigen beheer is ook mogelijk als het pensioen al is ingegaan. De korting bij afkoop wordt dan berekend over de fiscale waarde op het moment van afstempelen en niet over de hogere fiscale waarde ultimo 2015.

Tip! Laat u goed en tijdig adviseren voordat u iets doet met uw pensioenvoorziening.

Is uw lening aan de BV zakelijk?
Een lening die een dga verstrekt aan zijn BV valt in box 1 van de inkomstenbelasting. De rente die de BV betaalt is aftrekbaar van de winst en bij de dga progressief belast. Wanneer de BV niet meer aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, is de vordering minder waard. De dga kan de waardevermindering ten laste van zijn inkomen brengen, tenzij de lening onzakelijk is. Dat is het geval als de dga een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben geaccepteerd. Probleem is dat de dga meer dan wie ook betrokken is bij het reilen en zeilen van de BV. Hij zal dus eerder geneigd zijn om geld te lenen aan zijn BV of zich borg te stellen voor leningen van de bank dan een willekeurige derde.

Factoren die de zakelijkheid van een lening beïnvloeden zijn de hoogte van de lening in verhouding tot het eigen vermogen, de looptijd, de aflossingsverplichtingen, het rentepercentage, een achterstelling bij andere schulden en de verstrekte zekerheden. Een onzakelijke lening kan zich ook voordoen tussen gelieerde vennootschappen, zoals een lening van moeder- aan dochtermaatschappij of tussen zustermaatschappijen.

Let op! Ook bij borgstelling voor schulden van de BV is het van belang dat u zakelijk handelt.

De vastgelegde afspraken moeten uiteraard worden nagekomen. Als de BV niet voldoet aan de aflossings- of renteverplichtingen, komt de lening in een ander daglicht te staan.

Tip! Zorg dat u zakelijk handelt als u geld uitleent aan uw BV. Stel een leningovereenkomst op en hanteer een zakelijke rente en zakelijke aflossingsvoorwaarden. Vergeet niet om zekerheden te vragen!

Pas zo nodig een bestaande leningovereenkomst aan.

Klopt de hoogte van uw salaris?
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de BV ten minste het hoogste van de volgende bedragen aan salaris te ontvangen:

 1. 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 2. het hoogste salaris van de overige werknemers van de BV;
 3. € 45.000.

De BV mag aannemelijk maken dat het salaris lager moet zijn. Er mag rekening worden gehouden met een afwijking ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van 25%, zolang het loon daardoor niet lager wordt dan € 45.000.

Let op! Deze verplichting geldt voor iedere BV waarin u of uw partner een aanmerkelijk belang heeft en waarvoor u werkt.

Tip! Deze regeling hoeft niet te worden toegepast als uw werkzaamheden zo beperkt zijn dat een daarvoor gebruikelijke beloning niet hoger is dan € 5.000 bruto per jaar.

Laat uw BV dividend uitkeren
Denk eens aan het uitkeren van dividend door de BV in plaats van het betalen van een hoger salaris. Dat kan voordeliger uitpakken. Voorwaarde is dat de BV voldoende vrij uitkeerbare reserves heeft. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt momenteel 52%. Winst van de BV is belast met 20% (boven € 200.000 winst 25%) vennootschapsbelasting. Van de resterende 80% gaat 25% inkomstenbelasting af als de BV die uitkeert als dividend aan de dga.

Let op! Eerst moet worden vastgesteld dat de BV na de dividenduitkering nog aan haar verplichtingen kan voldoen.

Tip! Overweeg om de BV dividend uit te laten keren in plaats van een tantième.

Afhankelijk van uw vermogen in box 3 kan het uitstel van dividenduitkering tot na 1 januari voordelig zijn omdat u op die manier belasting kunt besparen.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.