Eindejaarsnieuws 2017 – Fiscale tips

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Belastingteruggaaf bij schommelende inkomsten: middeling

Heeft u in drie opeenvolgende jaren te maken met schommelende inkomsten in box 1? Dan heeft u misschien meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig over die jaren zouden zijn verdeeld. Bepaal daarom of ‘middeling’ voor u een fiscaal voordeel oplevert. Dan wordt over een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren uitgegaan van gemiddelde inkomsten. Voor een teruggaaf geldt wel een drempel van € 545.

Voor een middelingsteruggaaf moet u zelf een verzoek doen bij de Belastingdienst, Daarbij moet een berekening van de middelingsteruggaaf worden verstrekt. De definitieve aanslagen van de betreffende jaren moeten al zijn opgelegd. Het verzoek moet u binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag in dienen. Vanzelfsprekend kan Kroese en Geraerts het verzoek voor u verzorgen.


Koop uw kleine lijfrente af

Heeft u in het verleden een lijfrente afgesloten en valt het rendement op de polis tegen? Overweeg dan om de polis af te kopen. Dit kan soms zonder dat u revisierente (20%) moet betalen. U betaalt dan alleen inkomstenbelasting in box 1.

Om de revisierente te voorkomen, mag de waarde van de af te kopen lijfrente in 2017 niet meer zijn dan € 4.316. De waarde van alle polissen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij moeten bij elkaar worden geteld.


Gebruik de flexibiliteit van ‘oude’ lijfrentepolissen

Heeft u nog een oude lijfrente van vóór 1 januari 1992 (ook wel pre – Brede Herwaardering lijfrente genoemd)? Dan kunt u verschillende keuzes maken voor deze lijfrente. De regels voor deze oude lijfrenten zijn namelijk heel flexibel. Zo mag u kiezen om de uitkeringen uit de verzekering ook aan anderen te laten toekomen. Daarbij kunt u kiezen voor een uitkering ineens en voor uitkeringen in termijnen.


Los uw (kleine) hypotheek af

Heeft u een eigen woning en een kleine eigenwoningschuld? Overweeg dan om deze (gedeeltelijk) af te lossen. Dan krijgt u weliswaar geen renteaftrek meer, maar dan krijgt u door de zogenaamde Hillen – aftrek ook niet meer te maken met het eigenwoningforfait. Die Hillen – aftrek komt overeen met het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Aflossing is al gunstig als de te betalen rente daardoor lager is dan de bijtelling van het eigenwoningforfait. Hoewel dat wel meer voordeel kan oplever en, hoeft u dus niet de hele schuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat het geld waarmee u de hypotheek aflost, niet meer tot de grondslag van box 3 behoort, zodat u daarover geen belasting betaalt.

Is de WOZ – waarde van uw woning hoger dan € 1.060.000, dan heeft u een verhoogd eigenwoningforfait (bijtelling). Maar ook dan is het voordelig om de schuld af te lossen.

Het zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer altijd even voordelig zijn om een (kleine) hypotheek versneld af te lossen. Het nieuwe kabinet heeft immers voorgesteld om de Hillen – aftrek vanaf 2019 in 30 jaar af te bouwen. Dat betekent dat u in uw aangifte over 2019 nog maar 96 2/3% van de Hillen – aftrek in aanmerking kunt nemen, in 2020 nog maar 93 1/3% et cetera. Bespreek uw plannen daarom vooraf met Kroese en Geraerts Belastingadvies.


Leen uw kinderen voor hun eigen woning

Ook nu nog staat de rente erg laag en levert sparen erg weinig op. Sterker nog, in box 3 betaalt u ook nog belasting over dit spaargeld. U kunt overwegen om het geld uit te lenen, bijvoorbeeld aan uw kinderen, zodat zij een aankoop of verbouwing van een woning kunnen financieren. Dit heeft voor u beiden voordeel, want u heeft dan een goed rendement op het vermogen en uw kinderen krijgen gemakkelijker een lening.

Let er wel op dat de lening onder zakelijke voorwaarden wordt aangegaan.


Bespaar belasting in box 3: stort extra in uw kapitaalverzekering eigen woning

Heeft u een kapitaalverzekering? Dan kunt u overwegen om nog voor het eind van het 2017 een extra storting te doen. Daarmee bespaart u per 1 januari 2018 belasting in box 3 over het bedrag. Ook kan het rendement in uw kapitaalverzekering verbeteren.

U kunt hetzelfde doen als u een spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) heeft.


Verzoek om dubbele vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering eigen woning

Komt uw kapitaalverzekering eigen woning (KEW) tot uitkering, en heeft u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Dan kunt u gebruik maken van een dubbele vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning, ook al wordt maar één van u beiden als begunstigde in de polis genoemd. Vroeger kon dit alleen als beide partners begunstigde waren. Sinds 1 januari 2016 kunt u bij de aangifte een verzoek doen om de uitkering voor de helft aan beide partners toe te rekenen.

Heeft u een verzoek om dubbele waarde vrijstelling gedaan, dan kunt u hier niet op terugkomen. Hetzelfde geldt voor een spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW).


Bespaar belasting in box 3: verlaag de grondslag

Als u vermogen heeft, dan moet u hier over belasting betalen. Er wordt uitgegaan van het saldo van u w bezittingen minus schulden per 1 januari 2018. Door de bezittingen in box 3 te verminderen, hoeft u dus minder belasting te betalen. Bent u van plan om uitgaven te doen, probeer deze dan nog te doen in 2017 in plaats van in 2018. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van bezittingen voor persoonlijke doeleinden (zoals sieraden of een auto) of het vooruitbetalen van verplichtingen (zoals verzekeringen). U kunt bijvoorbeeld ook ‘groene’ beleggingen aankopen. Per persoon geldt daar een extra vrijstelling van € 57.385 voor, dus voor partners totaal € 114.770.

Moet u nog een belastingaanslag betalen? Deze telt in principe niet mee als schuld in box 3. U kunt deze dan dus beter voor het eind van het jaar betalen zodat het geld niet meer tot uw vermogen behoort.

Bijkomend voordeel: Door de rendementsgrondslag van box 3 te verlagen kunt u ook recht hebben op (extra) zorgtoeslag.


Bespaar belasting in box 3: leen geld uit aan uw BV

Heeft u nog geld op uw bankrekening staan? Dan valt dit in box 3. Als u geld uitleent aan uw BV, dan ‘verschuift’ het uitgeleende bedrag van box 3 naar box 1. Daarmee voorkomt u dat u belasting in box 3 moet betalen. U voorkomt de belasting niet helemaal. Omdat u geld aan uw BV leent, is de rente die u ontvangt wel belast in box 1 tegen maximaal 52%. Dit kan echter nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3.

Het uitgeleende bedrag moet minimaal zes maanden aan de BV worden uitgeleend.


Bespaar belasting in box 3: stort geld in uw nieuwe “spaar”bv (niet doen bij bestaande Pensioen of Stamrecht BV’s)

Heeft u nog een flink saldo op uw bankrekening staan? Dan betaalt u hier belasting over in box 3. U kunt deze belasting (deels) voorkomen door dit als kapitaal in uw (nieuw op te richten spaar-)bv te storten. Het geld valt dan niet meer in box 3, dus u betaalt er geen belasting over. Verder heeft de BV meer liquiditeit.

Het geld kan slechts onder voorwaarden weer onbelast uit de BV worden gehaald. Een gang naar de notaris is hiervoor bijvoorbeeld strikt noodzakelijk.


Bespaar belasting in box 3: plan de aankoop van uw woning goed

Heeft u plannen om een woning te kopen? Dan is het belangrijk om de levering bij de notaris goed te plannen. Steekt u namelijk eigen geld in de woning, en vindt de levering van de woning pas in 2018 plaats, dan moet u uw eigen geld op 1 januari 2018 gewoon in box 3 opnemen en moet u hier dus gewoon belasting over betalen. Vindt de levering nog dit jaar plaats, dan geldt dat niet. Maak dus goede afspraken over de aankoop.


Bespaar belasting in box 3: plan de verkoop van uw woning goed

Heeft u plannen om een woning te verkopen? Dan is het belangrijk om de levering bij de notaris goed te plannen. Als u namelijk verkoop winst behaalt, dan is die winst in feite uw vermogen. Als de levering bij de notaris nog in 2017 plaatsvindt, dan moet u over die winst al in 2018 belasting betalen in box 3. Als de overdracht ná 1 januari 2018 plaatsvindt, dan wordt deze in 2018 echter nog niet meegenomen in box 3. Maak dus goede afspraken voor de verkoop.


Bespaar belasting in box 3: bepaal de waarde van uw verhuurde woning

Heeft u een woning in box 3 die u verhuurt (dus niet uw eigen woning)? En geldt hiervoor huurbescherming? Dan geldt v oor de waarde in box 3 niet de WOZ – waarde, maar slechts een bepaald percentage van de WOZ – waarde. Als die waarde echter minimaal 10% hoger is dan de werkelijke waarde, mag u uitgaan van die lagere werkelijke waarde. U moet wel de werkelijke waarde kunnen aantonen.

Hetzelfde geldt voor de heffing van schenk – en erfbelasting. Ook daarvoor wordt uitgegaan van de WOZ – waarde gecorrigeerd met een zogenaamde leegwaarderatio. En ook daarvoor heeft de Hoge Raad in 2016 bepaald dat als de op die manier becijferde waarde minimaal 10% hoger is dan de werkelijke waarde, van die werkelijke waarde mag worden uitgegaan.


Plan de betaling van uw zorgkosten

Als u zorgkosten heeft, dan zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De kosten moeten wel boven een bepaalde drempel uitkomen. Hoe hoog de drempel is, hangt af van uw verzamelinkomen, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De drempel is dus geen vast bedrag. Heeft u zorgkosten, betaal de ze kosten dan dit jaar nog. Da n zijn deze mogelijk nog in 2017 aftrekbaar.

U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven de drempel. De mogelijkheid om uw zorgkosten af te trekken is de laatste jaren sterk beperkt. Kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen, mag u sowieso niet aftrekken.


Afschaffing aftrek onderhoudskosten monumentenwoning: plan uw uitgaven

Bezit u een of woont u in een monumentenwoning? Dan zijn de onderhoudskosten hiervan voor 80% aftrekbaar. De kosten zijn in 2017 aftrekbaar als u deze in 2017 nog betaalt, verrekent of rentedragend maakt.

Er waren plannen om de aftrek van onderhoudskosten voor een monumentenpand per 1 januari 2017 af te schaffen. De streefdatum is nu 1 januari 2019.


Bepaal of uw vordering uit durfkapitaal nog kan worden geïnd

Heeft u vóór 2011 een lening verstrekt aan een startende ondernemer (een zogenoemde ´tante Agaath – lening’)? Ga dan na of deze vordering nog wel kan worden geïnd. Kan dat niet meer, dan kan onder voorwaarden een aftrek worden geclaimd. U moet de vordering dan wel kwijtschelden.


Buitenlands belastingplichtige: verzoek om teruggaaf dividendbelasting

Woont u in het buitenland en ontvangt u portfolio dividenden uit Nederland? U kunt dan misschien teruggaaf van dividendbelasting krijgen. Nederlandse inwoners kunnen de dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting, terwijl de dividendbelasting voor u een eindheffing is. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat de belastingdruk voor u niet hoger mag zijn dan voor een vergelijkbare Nederlandse inwoner. Heeft u een hogere belastingdruk, dan kunt u dus verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting.

Buitenlands belastingplichtigen kunnen de Nederlandse ingehouden dividendbelasting middels een teruggaafverzoek terugkrijgen. Doe dit op tijd: binnen vijf jaar.


Dien een T – biljet in

Heeft u de afgelopen jaren te veel belasting betaald? En is het bedrag dat u kunt terugkrijgen groter dan de grens voor de teruggaaf? Dan kunt u een T – biljet indienen. Doe dit snel, want dit moet binnen vijf jaar na het eind van het kalenderjaar worden gedaan. Dus voor 2012 kunt u dit nog tot eind 2017 doen.


Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen

Voor kinderen die een schenking van hun ouders krijgen, geldt in 2017 een reguliere schenkingsvrijstelling van € 5.320.

Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot € 25.526. De verhoogde vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut door een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar oud is.

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan extra worden verhoogd tot € 53.176 (2017) als sprake is van schenkingen voor studie/opleiding. Is sprake van een schenking voor de eigen woning, dan geldt zelfs (sinds 2017) een extra verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Zie ook de tip hierna.

Een mooi voordeel van schenkingen die voor het eind van het jaar zijn gedaan, is dat deze op 1 januari 2018 niet worden meegenomen voor box 3.


Maak gebruik van de verruimde schenkvrijstelling voor de eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 kunt u aan personen – kinderen en derden – die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn eenmalig onbelast € 100.000 schenken voor de eigen woning.

Belangrijk is dat u de schenking schriftelijk vastlegt. U hoeft hiervoor niet per sé naar de notaris te gaan, de schenking voor de eigen woning kan namelijk onderhands worden gedaan. Zorg ervoor dat de aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2018 wordt gedaan, maar vooral dat in de aangifte een beroep wordt gedaan op de vrijstelling.

Is er tussen 2010 en 2014 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan kan de verhoogde vrijstelling in 2017 niet worden gebruikt. Maar ook in andere gevallen leidt een eerder benutte verhoogde schenkingsvrijstelling tot een beperking van de maximale vrijstelling van € 100.000. Ook die beperking kan dusdanig zijn, dan het totaal vrijgestelde bedrag lager is dan € 100.000. Laat u dus goed begeleiden door Kroese en Geraerts Belastingadvies.


Begiftigde te oud: toch de hoge vrijgestelde schenking

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt alleen als de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud is. Valt de begiftigde niet (meer) in die leeftijdsgroep, dan is de eenmalig verhoogde vrijstelling niet meer van toepassing. Valt de partner van de begiftigde nog wel in de genoemde leeftijdscategorie, dan kan de begiftigde de vrijstelling alsnog toepassen.

U moet partner zijn voor de erf – en schenkbelasting. Daarvoor gelden andere eisen als voor het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting.


Verbind voorwaarden aan uw schenkingen

Als u schenkt, kijk dan goed of u voorwaarden wilt verbinden aan de schenking. Een veel voorkomende bepaling is een uitsluitingsclausule. Daarmee kunt u het risico voorkomen dat de schenking aan uw kind bij zijn of haar scheiden bij de schoonfamilie van uw kind terecht komt. U kunt ook bepalen dat schenkingen onder bewind worden gedaan. Dan wordt de macht over het vermogen voorbehouden. Wellicht ook te overwegen: een herroepelijke schenking. De herroepelijke zorgt ervoor dat u een schenking kunt terugdraaien.

Voor een beroep op de verruimde vrijstelling voor de eigen woning moet er sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. Daarbij is een herroepelijk schenking dus niet toegestaan.


Belastingvoordeel op termijn: Doe een papieren schenking

Wilt u schenkingen doen aan (bijvoorbeeld) uw kinderen maar heeft u onvoldoende vermogen? Dan kunt u overwegen om een papieren schenking te doen (een schulderkenning uit vrijgevigheid). Dit houdt in dat u het geschonken bedrag schuldig blijft aan de kinderen. Hierdoor verliest u niet de beschikking over het vermogen, maar kunt u op langere termijn toch een belastingvoordeel bereiken. Uw schuld aan de kinderen is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Zorgt u ervoor dat u ieder jaar wel 6% rente betaalt over de schuld. Doet u dat namelijk niet, dan wordt de schuld niet gezien als een schuld van de nalatenschap en moet hier toch erfbelasting over worden betaald.


Stem uw giften aan Anbi’s af

Doet u giften aan een ANBI, een culturele ANBI of aan een steunstichting SBBI, dan zijn deze aftrekbaar. Hiervoor geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. De aftrek van de gift is overigens maximaal 10% van uw verzamelinkomen, vóór de persoonsgebonden aftrek. Zorgt u ervoor dat uw giften zijn afgestemd op de drempel voor en het maximum aan de aftrek.

Gaat het om een gift aan een culturele ANBI, dan is uw voordeel nog groter, want de aftrek wordt dan verhoogd met 25%. Deze verhoging van de aftrek geldt alleen nog in 2018. Het maximale bedrag aan giften waarvoor deze verhoging geldt is € 5.000, dus de verhoging is dan € 1.250.

Als u niet boven de drempel voor de giftenaftrek uitkomt, overweeg dan om giften in één jaar te doen waardoor u misschien wél boven de drempel uitkomt.


Vervang uw gewone gift door een periodieke

De giften die u aan een ANBI doet, zijn aftrekbaar als zij boven een drempel uitkomen. Deze is 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. En er is een maximum aan aftrek: maximaal 10% van uw verzamelinkomen, vóór de persoonsgebonden aftrek.

Zijn uw giften aan een ANBI niet (volledig) aftrekbaar, overweeg dan om de gift te vervangen door een periodieke gift. Hiervoor geldt namelijk geen drempel.

Periodieke schenkingen kunnen in een notariële akte worden opgenomen, maar dat hoeft niet. Een onderhandse akte is voldoende. U kunt de daarvoor benodigde formulieren downloaden van de site van de Belastingdienst. De looptijd van de periodieke schenking is minimaal vijf jaar.


Laat uw testament (regelmatig) controleren

Heeft u een testament? Gewijzigde wetgeving, een nieuwe persoonlijke situatie en misschien ook wel nieuwe wensen maken dat uw testament misschien niet meer optimaal is. Daarom doet u er goed aan om uw testament (regelmatig) te laten controleren.

Met een goed testament kunt u mogelijk ook belasting besparen.


Huwelijksvoorwaarden vergeten? Maak deze alsnog op

Bent u onlangs getrouwd? En was het de bedoeling om huwelijksvoorwaarden op te maken, maar bent u dat onverhoopt vergeten? Dan kunt u dat in 2017 alsnog doen. Als u namelijk kunt aantonen dat u al voor u ging trouwen van plan was om huwelijkse voorwaarden aan te gaan, dan kunt u dat alsnog doen. Uiteraard mag u dan geen scheidingsprocedure hebben doorlopen.

De huwelijksvoorwaarden moeten binnen drie jaar na het sluiten van het huwelijk worden gemaakt. In de plannen die het kabinet op Prinsjesdag 2017 heeft gepubliceerd, zijn ook plannen opgenomen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden. Als die plannen per 1 januari 2018 worden aangenomen, dan vervalt voormelde goedkeuring mogelijk.


Laat uw huwelijksvoorwaarden (regelmatig) controleren

Heeft u huwelijksvoorwaarden? Dan is er een grote kans dat de keuze over de inhoud bij het aangaan van het huwelijk is gemaakt. Het kan natuurlijk dat andere huwelijksvoorwaarden beter bij uw huidige situatie passen. De wetten zijn en worden regelmatig gewijzigd en misschien uw persoonlijke situatie en wensen ook. Laat uw huwelijksvoorwaarden daarom (regelmatig) controleren en, indien nodig, aanpassen.


Huwelijksvoorwaarden: kom uw periodiek verrekenbeding na!

Heeft u huwelijksvoorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan is het heel belangrijk dat u deze steeds nakomt. Met andere woorden, verreken de inkomsten periodiek. Doet u dat namelijk niet, dan kan dat grote nadelige gevolgen hebben. Mocht het huwelijk namelijk onverhoopt eindigen, dan wordt afgerekend alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen.


Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard een beperkte gemeenschap van goederen.

Trouwt u na 2017, of sluit u na 2017 een geregistreerd partnerschap, dan is het uitgangspunt dat alleen het vermogen dat u tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd van u samen is, evenals het vermogen dat reeds van u samen was vóór het huwelijk.

Wilt u toch voor een algehele gemeenschap van goederen kiezen? Dan kunt u voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij een notaris terecht.


Betaal de rente voor uw woning vooruit

Heeft u een eigen woning? Dan is de rente die u hier in 2017 voor betaalt, aftrekbaar van uw inkomen over 2017. Overweeg de rente voor de eerste zes maanden van 2018 vooruit te betalen. Voordelen hiervan zijn dat die vooruitbetaalde rente ook in 2017 aftrekbaar is, het maximale percentage voor aftrek in 2017 hoger is dan in 2018 én het vooruitbetaalde bedrag op 
1 januari 2018 niet meer op uw rekening staat, zodat u daar geen belasting in box 3 over betaalt. Veel voordelen dus.


Betaal uw premies voor lijfrente op tijd

Heeft u een lijfrente? Betaal de premie dan op tijd, want deze zijn dit jaar alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u ze in 2017 nog betaalt. Natuurlijk moet u wel een pensioentekort hebben, dus voldoende jaarruimte of reserveringsruimte. Gaat het om een lijfrente voor de staking van een onderneming? Dan heeft u meer tijd. Deze premie moet u voor 1 juli 2018 hebben betaald om deze nog in 2017 te kunnen aftrekken.


Aftrek scholingskosten: alleen nog in 2017 en 2018

Heeft u scholingskosten? Dan zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Belangrijk is dat de kosten zijn gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk te behalen. Er geldt een drempel voor de aftrek (€ 250) maar ook een plafond. Betaal uw scholingskosten nog in 2017 of 2018. Dan zijn deze kosten misschien nog aftrekbaar. En maak de kosten zoveel mogelijk in één jaar, u gaat hierdoor sneller over de aftrekdrempel heen.

Waarschijnlijk wordt de aftrek van scholingskosten per 2019 vervangen door een niet-fiscale regeling.


Koop pensioen in eigen beheer af in 2017

Heeft u pensioen (dat is iets anders dan een stamrecht of lijfrente) in eigen beheer opgebouwd? Dan moet u uiterlijk in 2019 een keuze maken over de verdere afwikkeling daarvan. U heeft daarvoor drie mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Kiest u in 2017 nog voor afkoop, dan is 34,5% van de uitkering onbelast. In 2018 en 2019 is de afkoopkorting nog slechts 25% respectievelijk 19,5%. Wilt u uw pensioen in eigen beheer afkopen, regel dat dan nog dit jaar.


Belastingen in de BV

De winst in een BV wordt in de periode 2019-2021 geleidelijk lager belast; uiteindelijk 16% voor winsten tot € 200.000 en daarboven 21%. De verlenging per 1 januari 2018 van de eerste tariefschijf naar € 250.000 gaat niet meer door.

Het zuur komt verder bij de BV tot uitdrukking doordat o.a.:

 • verliezen straks nog slechts zes jaar kunnen worden verrekend met toekomstige winsten, in plaats van nu negen jaar;
 • de afschrijving op bedrijfspanden in eigen gebruik wordt beperkt. Nu kunt u nog afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde, dat wordt tot 100% van de WOZ-waarde;

Wel krijgt u als aandeelhouder te maken met een tariefstijging. Het huidige tarief van 25% stijgt naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Hierdoor komt het gecombineerde tarief inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting uit op maximaal 43,5% (nu 43,75%). De plannen moeten nog worden omgezet in wetgeving.


Kroese en Geraerts Belastingadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische bestanden of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kroese en Geraerts Belastingadvies B.V.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.