Fiscale actualiteiten maart 2017

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Vermijd rente op inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaanslagen

De aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting voor het jaar 2016 zullen weer moeten worden gedaan. Net als vorig jaar moet de aangifte voor 1 mei 2017 (inkomstenbelasting) respectievelijk 1 juni 2017 (vennootschapsbelasting) worden ingediend.

Uw fiscale dienstverlener heeft echter (veel langer) uitstel voor het doen van uw aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting 2016. Houdt u er rekening mee dat de Belastingdienst belastingrente in rekening brengt als u moet (bij)betalen. Het betalen van rente kunt u voorkomen door de Belastingdienst te verzoeken om een Voorlopige Aanslag op te leggen ter grootte van de verwachte verschuldigde belasting. U krijgt dan voor 1 juli 2017 bericht van de Belastingdienst en er wordt geen rente berekend.

Als u vermoedt dat uzelf of uw BV dient te gaan (bij)betalen in 2017, neem dan contact met ons op om mogelijk een Voorlopige Aanslag op te laten leggen.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Bijtelling privégebruik auto in strijd met Europees recht?

Rijdt u een auto van de zaak met een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde? Dan betaalt u misschien te veel inkomstenbelasting. Dat zal althans de inzet worden 
van een proefprocedure over de verlaging van de 
maximale bijtelling naar 22%.

Tot 1 januari 2017 bedroeg het hoogste tarief voor de bijtelling privégebruik auto in de loon- en inkomstenbelasting 25%. Die bijtelling krijgt u alleen als u meer dan 500 privékilometers rijdt met uw auto van de zaak. Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels veranderd.

Wat is er veranderd?

Per 1 januari 2017 is het hoogste tarief voor de bijtelling privégebruik auto in de loon- en inkomstenbelasting nog maar 22%. Die verlaging geldt echter niet voor auto’s die al voor 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet.

Wat betekent dat?

Hebt u een auto van de zaak waarvoor een bijtelling van 25% geldt, dan houdt u dat tarief tot 60 maanden nadat de auto op kenteken is gezet. Als u uw auto van de zaak in december 2016 hebt gekregen, geldt dat tarief voor u dus nog tot en met december 2021! Was de auto pas in januari 2017 op kenteken gezet, dan zou het bijtellingspercentage 22 zijn geweest. Voor dezelfde auto die uw buurman in januari 2017 krijgt, betaalt u dus meer inkomstenbelasting, omdat u uw auto in 2016 hebt gekregen.

Is dat wel eerlijk?

Daarover gaat de proefprocedure die binnenkort wordt opgestart. De rechter heeft in het verleden geoordeeld dat het gebruik van een auto van de zaak verschillend mag worden belast, als dat verschil zijn oorzaak vindt in de uitstoot van CO2. Het verschil in bijtelling tussen verder gelijke auto’s wordt nu niet veroorzaakt door een verschil in CO2-uitstoot, maar door een verschil in het tijdstip waarop de auto op kenteken is gezet.

Of de rechter zal oordelen dat dit verschil in strijd is met het gelijkheidsbeginsel is echter maar de vraag. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

€ 100.000 schenken (de jubelton): niet altijd reden om te jubelen

Bent u tussen 18 en 40 jaar en hebt u een eigen woning? 
Vanaf 1 januari 2017 bestaat recht op een eenmalig verhoogde vrijstelling schenk-belasting van maximaal € 100.000 per schenker bij een schenking voor uw eigen woning. Inmiddels heeft de staatssecretaris de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting aangepast. Daaruit blijken enkele belangrijke zaken.

De verhoogde vrijstelling geldt weliswaar voor één kalenderjaar, maar als de vrijstelling dan niet volledig wordt gebruikt, kan de begiftigde ook in de twee daaropvolgende kalenderjaren het ongebruikte gedeelte van de vrijstelling belastingvrij benutten voor schenkingen voor een eigen woning.
Voor een beroep op de vrijstelling moet sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. Er mag geen onzekerheid bestaan over de schenking. Een herroepelijke schenking, waarbij de schenker de schenking later ongedaan zou kunnen maken, is dus niet mogelijk. Een schenking mag wel worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat deze vervalt voor zover het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden voor de schenkingsvrijstelling is besteed aan de eigen woning. Deze voorwaarde moet schriftelijk worden vastgelegd.
Bij schuldigerkenningen kunt u geen beroep doen op de verhoogde vrijstelling. De schenker moet het geschonken bedrag namelijk daadwerkelijk betalen aan de begiftigde.

Duidelijk is dat de jubelton veel mogelijkheden biedt, maar ook dat u geen carte blanche hebt. Voor deskundig advies kunt u bij ons terecht.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2018

Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet DBA. Over de Wet DBA bestaat veel onrust en onzekerheid bij zzp’ers en opdrachtgevers. Daarom heeft het kabinet besloten om de handhaving van de Wet DBA op te schorten tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in die periode geen boete of naheffing. Deze tegemoetkoming geldt niet voor evidente kwaadwillenden. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht moet worden aangepast om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Is dit een bouwterrein of niet?

De levering van een bouwterrein is belast met btw en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Per 1 januari 2017 is de definitie van het begrip bouwterrein gewijzigd. Hiermee is de Nederlandse wet in overeenstemming gebracht met de Europese rechtspraak.

Volgens de oude definitie was sprake van een bouwterrein bij onbebouwde grond die voldeed aan één van de vier voorwaarden. Zo moesten bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden aan de grond, een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit zijn verleend, voorzieningen in de omgeving worden (of zijn) getroffen of voorzieningen die dienstbaar zijn aan de gronden worden (of zijn) getroffen. Dit allemaal met het oog op de bebouwing van die grond.

Onder het nieuwe begrip bouwterrein wordt voortaan verstaan: onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Deze bepaling is dus veel ruimer. Of sprake is van een bouwterrein hangt af van het antwoord op de vraag of op basis van objectieve gegevens sprake is van een onbebouwd terrein dat is bestemd om te worden bebouwd. Dit is in ieder geval zo als wordt voldaan aan één van de vier oude voorwaarden. Daarnaast wordt ook hieraan voldaan als uit een ander objectief gegeven blijkt dat het terrein op het moment van de levering was bestemd om te worden bebouwd. Ook de intentie van de toekomstige eigenaar om de grond te bebouwen, kan voldoende zijn, maar dit moet worden ondersteund door objectieve gegevens.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Voorkom rente op aangifte-belastingen zoals BTW, loonheffing en dergelijke

Krijgt u een naheffingsaanslag voor bijvoorbeeld loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting of dividendbelasting? Dan kunt u belastingrente voor uw kiezen krijgen. Dit geldt ook als u de belasting te laat betaalt.

Bij een naheffingsaanslag moet u belastingrente betalen als deze is opgelegd na afloop van het boekjaar of kalenderjaar, waarop de naheffingsaanslag betrekking heeft. De belastingrente wordt berekend over de periode van 
1 januari na afloop van het belastingjaar tot 14 dagen na de datum op de naheffingsaanslag. Hebt u aangifte gedaan, maar betaalt u niet op tijd? Dan bent u belastingrente verschuldigd tot de datum waarop u de belasting betaalt. In beide gevallen kunt u belastingrente voorkomen door vóór 1 april actie te ondernemen.

Vrijwillige verbetering vóór 1 april

Wilt u belastingrente op een naheffingsaanslag voorkomen over een periode in 2016, dan moet u vóór 
1 april 2017 vrijwillig de aangifte verbeteren. Denk aan een voor 1 april 2017 ingediende suppletieaangifte btw.

Alsnog betalen 
vóór 1 april

Betaalt u te laat, maar binnen 3 maanden na afloop van het belastingjaar? Dan betaalt u geen belastingrente.

Inbreng in BV: denk aan 1 april

Denkt u erover om uw onderneming om te zetten in een BV, dan is het de hoogste tijd om uw adviseur te raadplegen. U kunt de onderneming namelijk misschien nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 voor rekening en risico van de op te richten BV laten drijven.

U kunt uw onderneming fiscaal ruisend of geruisloos inbrengen. Brengt u uw onderneming ruisend in de BV in, dan wordt uw onderneming fiscaal gestaakt en moet u met de fiscus afrekenen over de stille reserves en goodwill. Door (eventueel bij de eigen BV) een lijfrente te bedingen, kunt u de belaste winst drukken. Brengt u uw onderneming fiscaal geruisloos in, dan wordt uw onderneming geacht niet te zijn gestaakt en gaat de BV door met de boekwaarde van de onderneming.

Ruisende inbreng

Wilt u ruisend inbrengen, dan kunt u dat mogelijk nog met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 doen. Maar de tijd dringt wel. 
U moet dan immers nog vóór 1 april 2017 een ondertekende voorovereenkomst of intentieverklaring samen met een geleideformulier aangetekend naar de Belastingdienst sturen.

Geruisloze inbreng

Ook voor de geruisloze inbreng is 
1 april een belangrijke datum. De onderneming kan immers met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 worden omgezet in een BV, als u vóór 31 oktober 2016 een intentieverklaring/voorovereenkomst samen met het geleideformulier aangetekend naar de Belastingdienst hebt gestuurd en vóór 1 april 2017 de BV is opgericht en de onderneming is ingebracht.

Let op aangiftetermijnen en belastingrente

De aangiften inkomstenbelasting voor het jaar 2016 zullen weer moeten worden gedaan. Net als vorig jaar moet de aangifte voor 1 mei worden ingediend. Op verzoek kunt u uitstel krijgen tot 1 september 2017. Een fiscale dienstverlener kan zelfs uitstel krijgen voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting 2016 tot 
1 mei 2018. Houdt u er wel rekening mee dat de Belastingdienst belastingrente in rekening brengt als u moet (bij)betalen. Het betalen van rente kunt u voorkomen door uw aangifte voor 
1 april 2017 in te dienen. Ook kunt u voor 
1 mei 2017 de Belastingdienst verzoeken om een te betalen aanslag op te leggen. In beide gevallen krijgt u dan voor 1 juli 2017 bericht van de Belastingdienst en wordt geen rente berekend.

Bepaal uw gebruikelijk loon

Beoordeel of uw salaris nog voldoet aan de regels over het gebruikelijk loon. Per 1 januari 2017 is de drempel van € 44.000 verhoogd naar
€ 45.000. Daarnaast geldt sindsdien een tegemoetkoming voor innovatieve start-ups.

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen BV, dan kunt u zelf de hoogte van uw salaris bepalen. De wet laat u daar niet helemaal vrij in; u moet namelijk een ‘gebruikelijk loon’ voor uw werkzaamheden ontvangen. Het gebruikelijk loon bedraagt minimaal het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;

Een lager salaris is alleen mogelijk als u aannemelijk kunt maken dat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan 
€ 45.000 is.

De tegemoetkoming voor innovatieve start-ups houdt in dat het gebruikelijk loon van de dga mag worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Een innovatieve start-up is een onderneming die een starter is voor de WBSO.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op 
met uw adviseur.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Openstaande facturen en omzetbelasting

Hebt u onenigheid met een leverancier en is daarom zijn factuur nog niet betaald? U moet dan mogelijk (een deel van) de daarop vermelde omzetbelasting terugbetalen aan de Belastingdienst.

U bent dat namelijk verplicht als de uiterste betaaltermijn 
van de factuur meer dan 
12 maanden is verstreken en u nog steeds niet hebt betaald. De eerder door u verrekende voorbelasting van de factuur moet u dan in de eerstkomende aangifte omzetbelasting vermelden en terugbetalen. 
Deze regeling geldt voor alle facturen, waarvan de betalingstermijn met meer dan 12 maanden is verstreken. Het is daarbij niet relevant wat de oorspronkelijke factuurdatum was. Let op: dit laatste is dus anders dan bij het terugvragen van omzetbelasting bij openstaande vorderingen. Betaalt u later toch nog, dan mag u de betaalde omzetbelasting wel weer terugvragen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Verrekende voorbelasting terugbetalen

Openstaande vorderingen? 
Let op de hierin begrepen omzetbelasting! Op 1 januari 2017 is er een wijziging gekomen voor het terugvragen van omzetbelasting in niet-betaalde vorderingen. De aanpassing leidt ook tot lagere administratieve lasten. 
U hoeft namelijk geen afzonderlijk schriftelijk verzoek meer 
te doen, maar kunt de desbetreffende omzetbelasting gewoon in de reguliere aangiften terugvragen.

Het terugvragen van omzetbelasting in onbetaald gebleven facturen kan pas plaatsvinden wanneer duidelijk kan worden aangetoond dat de nota niet meer (volledig) zal worden betaald. Dat is bijvoorbeeld op het moment dat de debiteur failliet is verklaard of als een crediteuren-akkoord is gesloten. In de nieuwe regeling wordt echter verondersteld dat de debiteur niet meer zal betalen als 12 maanden na de uiterste betaaldatum zijn verstreken en nog steeds niet is betaald. U kunt dan direct in de eerstvolgende aangifte de omzetbelasting terugvragen, die is begrepen in deze openstaande factuur. Betaalt de debiteur daarna alsnog (een deel), dan moet u 
uiteraard (een deel van) de terugontvangen omzetbelasting weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Let op: De nieuwe regeling geldt niet voor facturen van voor 
1 januari 2017! Voor deze oude facturen begint de 12-maands-termijn pas te lopen op 1 januari 2017. U kunt dus pas gebruikmaken van deze regeling voor oude facturen met ingang van 1 januari 2018, tenzij de debiteur voor die tijd bijvoorbeeld failliet gaat. Dan kunt u op dat eerdere moment de omzetbelasting terugvragen, ongeacht de oorspronkelijke factuurdatum.

BoekZo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische bestanden of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoekZo.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.