Fiscale actualiteiten september 2017

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Aftrek hypotheekrente Spaanse woning

Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ) van eerder dit jaar bleek dat de Nederlandse regeling van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht isachterhaald. Het HvJ besliste dat men ook aftrek van hypotheekrente moet krijgen als het inkomen in Nederland minder dan 90% is en men onvoldoende inkomen heeft om rente in zijn woonstaat in aanmerking te kunnen nemen. Inmiddels heeft de Hoge Raad in lijn met de uitspraak van het HvJ geoordeeld en de zaak verwezen naar Hof Den Haag voor de cijfermatige uitwerking.

Ons advies blijft om in voorkomende gevallen tijdig bezwaar te (laten) maken. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

info@stamrechtbv.com info@stamrechtbv.com
0486 – 416 299


Hogere WOZ vóór 1 oktober 2015 mogelijk

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Maak dan gerust bezwaar. Dat kan sinds 1 oktober 2015 ook als u een hogere WOZ-waarde wilt (bijvoorbeeld om een hogere financiering te krijgen). Volgens de advocaat-
generaal bij de Hoge Raad is dit ook mogelijk voor 
lopende procedures die zien op waarden van jaren vóór 1 oktober 2015.


UBO-register 
nog niet ingevoerd

Nederland moest per 
26 juni 2017 een UBO-
register invoeren. Duidelijk is dat dit niet is gebeurd. Waarschijnlijk komt er in de tweede helft van 2017 een wetsvoorstel voor het UBO-register. Mogelijk wordt daarin aangegeven dat de nieuwe regels vanaf 2018 gelden.


Uw oom is niet 
uw vader

Krijgt u een erfenis? Afhankelijk van de verwantschap valt u in een hogere tariefgroep en betaalt u meer erfbelasting. Volgens Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zijn erfenissen van een oom en van een 
vader niet hetzelfde. 
Het onderscheid tussen de tariefgroepen is daarom houdbaar en niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.


Geen overdrachts-belasting bij vastgoed-bv

Bij schenking van vastgoed moet goed worden gekeken naar de overdrachtsbelasting. Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs geoordeeld dat een vrijstelling van overdrachtsbelasting kan gelden bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv.

Bij de overdracht van vastgoed of van aandelen in een BV waarvan de bezittingen voor meer dan 50% bestaan uit vastgoed (de vastgoed-bv), is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. De overdrachtsbelasting kent echter een vrijstelling voor de verkrijging van vastgoed door een (klein)kind, broer of zus van een ondernemer in het kader van bedrijfsopvolging. Het vastgoed moet dienstbaar zijn aan de onderneming en de onderneming moet worden voortgezet. De vrijstelling is bedoeld voor de overdracht van ondernemingen in de vorm van een eenmanszaak of samenwerkingsverband en niet voor de BV. Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat de vrijstelling ook van toepassing kan zijn op vastgoed-bv’s. Voorwaarde is dat de BV een (vastgoed)onderneming drijft. Dezelfde discussie speelt in de erf- en schenkbelasting. De cruciale vraag is of de exploitatie van vastgoed moet worden gezien als een onderneming of als een belegging.

Als sprake is van een vastgoedonderneming, kan bij een schenking van de aandelen een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsvrijstelling voor de schenk- en erfbelasting én voor de overdrachts-belasting.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de 
gevolgen in uw situatie.

info@stamrechtbv.com info@stamrechtbv.com
0486 – 416 299


Restschuld eigen woning wordt duurder

Een restschuld bij verkoop van een eigen woning na 2017 wordt waarschijnlijk duurder. De rente over een eventuele restschuld is dan niet langer aftrekbaar.

De restschuldregeling is in 2012 ingevoerd om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Blijft bij verkoop van een eigen woning uiterlijk op 31 december 2017 een restschuld over, dan is de rente over die restschuld nog 15 jaar na verkoop aftrekbaar. De staatssecretaris wil de restschuldregeling niet verlengen voor verkopen na 2017. Het aantal verkooptransacties is gestegen. De huizenprijzen stijgen, waardoor het aantal onderwater-hypotheken daalt. Bovendien neemt dat aantal ook af door andere woningmaatregelen, zoals sinds 2013 de aflossingseis voor nieuwe eigenwoningschulden.

Verkoopt u uw eigen woning na 2017 en blijft een restschuld over, dan hoort de schuld in box 3. De rente zelf is dan niet meer aftrekbaar, waardoor de schuld per saldo duurder wordt. Misschien heeft u andere middelen om de restschuld af te lossen, zoals een schenking. Onder voorwaarden is een belastingvrije schenking mogelijk voor de aflossing van een restschuld na verkoop van een eigen woning.

Staat uw eigen woning ‘onder water’, maar heeft u geen verkoopplannen? Dan is de rente op de eigenwoningschuld gewoon aftrekbaar, ook als de waarde van de woning na de aankoop is gedaald tot onder de eigenwoningschuld.


Tijdig inkeren voor 1 januari 2018

Volgens de staatssecretaris van Financiën moet een belastingplichtige ook bij een vrijwillige inkeer een vergrijpboete krijgen. Zijn plan is dat vanaf 1 januari 2018 altijd een vergrijpboete wordt opgelegd over de alsnog aangegeven belasting.

Op dit moment wordt volgens de wet geen boete opgelegd als een belastingplichtige binnen twee jaar alsnog een juiste aangifte indient. Ook als een belastingplichtige na deze twee jaar vrijwillig inkeert, is dat reden om de vergrijpboete te matigen. De staatssecretaris vindt dat deze coulance kan worden afgeschaft, omdat de Belastingdienst nu veel meer gegevens uit het buitenland krijgt. Daardoor is de kans aanzienlijk toegenomen dat de Belastingdienst zelf al constateert dat een belastingplichtige niet al zijn vermogen of inkomsten heeft aangegeven. Het is dan ook niet langer nodig belastingplichtigen te ‘verleiden’ om dit vermogen of die inkomsten alsnog aan te geven.

Gezien de hoogte van de huidige vergrijpboetes – die kunnen oplopen tot 120% voor buitenlandse bezittingen – zullen zwartspaarders nu snel actie moeten ondernemen.


Vrijwilligers-vergoeding soms belast

Krijgt u een vrijwilligersvergoeding? Deze is niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting als deze maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar is. Is de vergoeding hoger dan 
€ 1.500, dan geldt de vrijwilligersregeling volgens Rechtbank Zeeland-West Brabant helemaal niet en is de hele vergoeding belast.


Kroese en Geraerts Belastingadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische bestanden of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kroese en Geraerts Belastingadvies.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.