Prinsjesdagspecial 2017

Gistermiddag is het Belastingplan 2018 gepresenteerd. Doordat we in afwachting zijn van een nieuw kabinet zijn de plannen minder omvattend dan de afgelopen jaren.

De belangrijkste voorstellen zetten wij voor u in deze special uiteen. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

 • maatregelen voor de inkomstenbelasting;
 • maatregelen voor de eigen woning;
 • maatregelen voor financiële planning;
 • overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2018 in werking treden.

MAATREGELEN VOOR DE INKOMSTENBELASTING


Nieuwe tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd gelden de volgende inkomstenbelastingtarieven:

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2018
 Belastbaar inkomen meer dan (€)maar niet meer dan (€)Tarief 2018 (%)
1e schijf20.14236,55
2e schijf20.14333.99440,85
3e schijf33.99568.50740,85
4e schijf68.50851,95

Voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gelden de volgende inkomstenbelastingtarieven:

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2018
 Belastbaar inkomen meer dan (€)maar niet meer dan (€)Tarief 2018 (%)
1e schijf20.14218,65
2e schijf20.14333.99422,95
3e schijf33.99568.50740,85
4e schijf68.50851,95

De heffingskortingen wijzigen als volgt:

Heffingskortingen2017 (€)2018 (€)
Algemene heffingskorting maximaal < AOW-leeftijd2.2542.265
Algemene heffingskorting maximaal > AOW-leeftijd1.1511.157
Afbouwpercentage algemene heffingskorting4,787%4,683%
Algemene heffingskorting minimaal < AOW-leeftijd00
Algemene heffingskorting minimaal > AOW-leeftijd00
Arbeidskorting max.3.2233.249
Afbouwpercentage arbeidskorting3,6%3,6%
Arbeidskorting min.00
Opbouwpercentage28,317%28,067%
Inkomensafhankelijke combinatiekorting max.2.7782.801
Jonggehandicaptenkorting722728
Ouderenkorting (lagere inkomens)1.2921.418
Ouderenkorting (hogere inkomens)7172
Alleenstaande ouderenkorting438423

Grondslag en tarieven in box 3

Per 1 januari 2018 gaat de effectieve heffing in box 3 als volgt naar beneden:

VermogenVermogensmixFictief rendementEffectieve heffing
> € 100.00067% sparen, 33% beleggen2,65%0,8% (was 0,86%)
€ 100.000-€ 1.000.00021% sparen, 79% beleggen4,52%1,36% (was 1,38%)
> € 1.000.000100% beleggen5,38%1,61% (was 1,62%)

Het heffingvrije vermogen blijft € 25.000 per persoon.

Tip

Box 3-heffing kan worden voorkomen door het box 3-vermogen onder te brengen in een BV. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Het einde van de inkeerregeling

De inkeerregeling houdt in dat iemand binnen een bepaalde termijn bij de Belastingdienst kan melden dat de aangifte onjuist of onvolledig was (bijvoorbeeld door buitenlands vermogen te hebben verzwegen) en daarmee een boete kan ontlopen. Deze regeling wordt afgeschaft. Dat betekent dat er toch een boete kan worden opgelegd als iemand uit eigen beweging meldt dat er aangifte gedaan had moeten worden of dat de aangifte onjuist of onvolledig was. In ernstige gevallen is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk. Inkeer blijft wel een strafverminderende omstandigheid. De op te leggen boete zal lager zijn dan wanneer de inspecteur op een andere manier ontdekt dat er te weinig belasting is geheven.

Tip

De huidige inkeerregeling blijft van toepassing voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten worden gedaan. Eveneens voor inlichtingen en gegevens die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten worden verstrekt.

MAATREGELEN VOOR DE EIGEN WONING


Vervallen tijdklemmen

Een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning was onbelast als tenminste 15 of 20 jaar (de tijdklemmen) premies waren voldaan. Dit gold ook voor de later ingevoerde spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning. De voorwaarde dat tenminste 15 of 20 jaar bedragen moesten zijn ingelegd zijn vorig jaar al afgeschaft. Die afschaffing gold officieel niet voor kapitaalverzekeringen afgesloten voor 1 januari 2001. Hiervoor kwam een goedkeurend besluit. Met de wetswijziging wordt dit goedkeurende besluit voor tijdklemmen nu formeel in wetgeving omgezet.

Renteaftrek restschuldfinanciering vervalt

De rente voor een restschuldfinanciering die wordt aangegaan na 31 december 2017 is fiscaal niet meer aftrekbaar. Dit vervallen van de renteaftrek ziet niet op bestaande restschuldfinancieringen.

MAATREGELEN VOOR FINANCIËLE PLANNING


Verdeling vermogen bij gehuwden

Het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan een vermogensverschuiving tot gevolg hebben. In wetgeving wordt nu vastgelegd wanneer er dan sprake is van een schenking voor de schenkbelasting. Voor de erfbelasting worden soortgelijke bepalingen opgenomen.

De hoofdregel wordt dat het aangaan of het wijzigen van huwelijkse voorwaarden alleen tot heffing van schenkbelasting kan leiden voor zover:

 • het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of
 • het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen toeneemt.

Er is onder meer geen sprake van een belaste schenking bij een vermogensverschuiving als gevolg van het aangaan van een huwelijk waarbij de echtgenoten kiezen voor een algehele huwelijksgemeenschap met gelijke aandelen.

Let op!

Goederen die zijn verkregen onder een uitsluitingsclausule worden buiten beschouwing gelaten, omdat de overdracht van dergelijk vermogen civielrechtelijk niet mogelijk is.

Let op!

De regelgeving zal ook gelden voor een geregistreerd partnerschap en eveneens voor ongehuwd samenwonenden die een samenlevingscontract met een wederzijdse zorgplicht opstellen of wijzigen.

Let op!

Indien een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontgaan van schenk- en/of erfbelasting, geldt de hoofdregel niet. Iedere vermogensverschuiving wordt dan als belaste verkrijging aangemerkt.

Wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen

Nu is het nog zo dat wanneer er getrouwd wordt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden er automatisch sprake is van algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle goederen en alle schulden (ook die van voor het huwelijk) van de echtgenoten gezamenlijk worden. Vanaf 1 januari 2018 is een beperkte gemeenschap van goederen is de nieuwe standaard voor het huwelijksvermogensrecht. Alleen het vermogen dat beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd, zal standaard in de gemeenschap vallen. Het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privévermogen op grond van het nieuwe wettelijke stelsel. Voorhuwelijkse schulden blijven privéschulden.

OVERIGE MAATREGELEN


 • Herinvoering 10%-regeling toeslagen

  Na het einde van een toeslagpartnerschap telt een toename van het inkomen van de ex-partner niet meer mee bij bepaling van het toetsinkomen van de aanvrager. De toename moet wel meer dan 10% zijn.

 • Kindgebonden budget

  Ter ondersteuning van de inkomenspositie van werkenden met kinderen wordt het kindgebonden budget voor het tweede kind met maximaal € 71 verhoogd.

 • De zorgtoeslag wordt maximaal met € 67 per jaar verhoogd voor een
eenpersoonshuishouden en maximaal € 65 voor een meerpersoonshuishouden.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden) gaat van 5,4% naar 5,65% in 2018.
 • Het eigen risico voor de zorgverzekering wordt € 400.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!